Journal Board  
CURRENT BOARD
FORMER BOARDS
Editorial Board (编委会)

Editor-in-Chief:          Dr Fengqiu WANG

Associated Editors:
  
         Prof. Xinjian XU    Prof. Haiyan YANG    Prof. Jianxin DING    Dr Wenjie ZHAN   Prof. Bo Lee    Hongying ZHENG   
           Prof. Zhenzhao NIE
    Prof. Xiaodong XIE    Prof. Weidong ZHU    

Assistant Editors:    
         Na CHANG    Qianqian LIU    Xiongwei SONG    Zhiguang YIN     Ye ZHANG    

Academic Committee (学术委员会)

Prof. Dun LIU    Chinese Academy of Science

Prof. Chongqing KANG    Tsinghua University

Prof. Boping YUAN    University of Cambridge

Prof. Tongwen XU   Linyi Normal University

Prof. Shujie YAO    University of Nottingham

Prof. Xiaofeng YU    ZheJiang University

Prof. Yongjiang Shi    University of Cambridge

Prof. Hejie ZHANG    Zhejiang University of Technology